Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Звіт за 3 квартал 2013р. (ескрін)Квартальна інформація
 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33718227
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "ФБ "Перспектива"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:  
Поштовий індекс: 49000
Область: Дніпропетровська
Район:  
Населений пункт: місто Дніпропетровськ
Вулиця: Леніна
Будинок: 30
Корпус:  
Офіс / квартира:  
Міжміський код та телефон емітента: 0563739793
Номер факсу емітента:  
Веб-сайт емітента: fb_perspektiva.proemitent.info
Дата, на яку складено квартальну інформацію (день, місяць, рік): 30.09.2013

 

Вступ

 

      Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками, описаними у квартальній інформації. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (у подальшому - Біржа, Товариство, Емітент) створене шляхом перетворення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНО – ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «ПЕРСПЕКТИВА» згідно рішень Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНО – ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «ПЕРСПЕКТИВА» (протокол № 07/07/24 від 24 липня 2007 року та № 08/01/28-01 від 28 січня 2008 року) та здійснює діяльність відповідно Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про господарські товариства» та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.

 

Розділ I. Основні відомості про емітента

 

      Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"
      Скорочене найменування емітента: ПАТ "ФБ "Перспектива"
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 33718227
      Серія і номер виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ААБ, 957236
      Дата державної реєстрації 29.01.2008
      Місце проведення державної реєстрації Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради
      Місцезнаходження емітента 49000 м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд.30
      Міжміський код, телефон та факс емітента 056 373-97-93
      Електронна поштова адреса емітента se_perspektiva@fbp.com.ua
      Веб-сайт емітента fbp.com.ua
      Спеціальний підрозділ емітента (третьої особи) по роботі з акціонерами та інвесторами емітента відсутній
      Веб-сторінка з інформацією про емітента fb_perspektiva.proemitent.info
      Строк існування емітента з дати його державної реєстрації - 5 роки 8 місяців
      Термін діяльності Біржі не обмежується

 

      Протягом звітного періоду емітент продав частку у ТОВ "Ріал Істейт Інвестмент" на суму 4976 тис. грн, що складає 100 % статутного капіталу

 

      Органiзацiйна структура Бiржi має наступнi складовi:
      Загальнi Збори акцiонерiв (пiдпорядкування: Бiржова рада, Ревiзiйна комiсiя);
      Бiржова рада (пiдпорядкування: директор, члени Бiржi);
      Директор (пiдпорядкування: заступник директора з розвитку, головний бухгалтер, відділ з організації торгівлі на ринку цінних паперів, відділ забезпечення клірингу та розрахунків, юридичний відділ, відділ інформаційних технологій,фінансовий відділ, адміністративний відділ).
      Відповідно до Статуту ПАТ "ФБ "Перспектива" має наступні органи: Загальні збори акціонерів, Біржова Рада, Ревізійна комісія (Ревізор), Директор. Ревізором Товариства є Орєхова О.О., Голова біржової Ради - Мілюшко Е.І., член Біржової ради Шевчук К.Д., член Біржової ради - Фещенко Н.А. З компетенцією органів управління Біржі можна ознайомитися у Статуті ПАТ "ФБ" Песрпектива" на сайті fb_perspektiva.proemitent.info.
      Дочiрнiх пiдприємств, представництв та iнших вiдокремлених структур немає.
      Структурних змін в органах емітента протягом звітного періоду не відбувалось.

 

      Розмір зареєстрованого статутного капіталу на початок звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір сплаченого статутного капіталу на початок звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір зареєстрованого статутного капіталу на кінець звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір сплаченого статутного капіталу на кінець звітного року звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень
      Власний капітал на початок звітного періоду склав 50 039 тис. грн.
      Власний капітал на кінець звітного періоду склав 50 233 тис. грн.
      Протягом звітного періоду рішення про зміну розміру або структури статутного не приймалось. Структура власного капіталу не змінювалась. Розмір власного капіталу на кінець звітного періоду збільшився.

 

      Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств (асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, інші об'єднання підприємств) чи групи суб'єктів господарювання (фінансово-промислові групи, холдингові компанії тощо).

 

      Протягом звітного періоду загальгні збори акціонерів не проводились.

 

Розділ II. Фактори ризику

 

      Істотних змін у факторах ризику емітента, які були попередньо висвітлені в річній інформації емітента не було.
      При інвестуванні у цінні папери емітента інвестори можуть наражатися на наступні основні ризики:
      - зменшення поточної частки акціонера у статутному капіталі – ризик може реалізуватися у випадку проведення додаткової емісії акцій Біржі (що є ймовірним з огляду на поступове зростання статутного капіталу Біржі в останні роки) та відмови акціонера від придбання пропорційної частки капіталу; внаслідок незначної частки акцій у вільному обігу (показник free-float щодо акцій Біржі близько 5,3% на кінець 2012 року є середнім для українських умов, але недостатнім відповідно до міжнародних підходів) ризик не обов’язково буде компенсований – через високу волатильність, притаманну національному ринку акцій, та незначну ліквідність ринку акцій взагалі та обігу акцій біржі зокрема; це може ускладнити продаж акцій, втім, позитивним фактором є той факт, що переважна кількість акціонерів є членами біржі, тобто операції з продажу належного пакету акцій не будуть для них пов’язані із додатковими витратами на оплату комісійних торговцю цінними паперами;
      - обмеження виплати дивідендів за емітента – ризик не може бути мінімізовано з огляду на існуючу законодавчу заборону на виплату дивідендів фондовими біржами
      - недостатня ліквідність чи інші фактори, що можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками, - наразі цей ризик виглядає малоймовірним, оскільки акції Біржі є одним з найбільш ліквідних лістингових цінних паперів, включених до біржового реєстру;
      - обмеження можливості акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів емітента або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів – ризик мінімальний через існування Біржі у організаційно-правовій формі публічного акціонерного товариства, статутні документи якого відповідно до законодавства передбачають високі стандарти корпоративного управління та захисту прав акціонерів.
      - дані про законодавчі акти, які можуть вплинути на виплату дивідендів, процентів або інших виплат неризидентам - нормативне регулювання не передбачає можливості виплати дивідендів фондовими біржами
      - порядок оподаткування доходів за розміщеними емісійними цінними паперами та цінними паперами, які розміщуються, що може вплинути на розмір прибутку власників цінних паперів - біржа неприбуткова організація
      Інші фактори, що можуть негативно вплинути на права власників цінних паперів емітента, включаючи можливість реалізації цих прав Товариством не визнавались.
      Ставки оподаткування, які застосовувалися до Компанії протягом звітного періоду були наступними:
      З 01 січня 2012 р. по 31 грудня 2012 р. 21%
      З 01 січня 2013 р. по 31 грудня 2013 р. 19%
      На даний момент в Україні діє Податковий кодекс. Він вступив в силу з 1-го січня 2011 року. Даний нормативний документ повністю змінив принцип нарахування податку на прибуток та вніс значні зміни до норм, які регулюють справляння інших податків та обов’язкових платежів. Податки та нарахування, що сплачуються Компанією, податок на прибуток, нарахування на фонд заробітної плати, а також інші податки і збори. Також наявна різнополярна судова практика щодо багатьох питань, які виникають в процесі оподаткування. Існують різні точки зору щодо тлумачення правових норм серед державних органів (наприклад, податкової адміністрації і її інспекцій), що викликає загальну невизначеність і створює підстави для конфліктних ситуацій. Правильність складання податкових декларацій, а також інші питання дотримання законодавства (наприклад, питання митного оформлення і валютного регулювання), підлягають перевірці і вивченню з боку ряду контролюючих органів, які в законодавчому порядку уповноважені накладати штрафи і пені в значних об'ємах. Перераховані чинники визначають наявність в Україні податкових ризиків значно суттєвіших, ніж існують в країнах з розвиненішою податковою системою.
     
      Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента включають:
      - зростання рівня конкуренції на біржовому ринку України через очікуване об’єднання основних конкурентів (значні пакети акцій ПАТ «Фондова біржа ПФТС» та ПАТ «Українська біржа» належать Московській біржі), що може спричинити зменшення ринкової частки та скорочення доходів (хоча поки що ринкова частка Біржі має тенденцію до зростання) – ризик може бути мінімізований винятково через підвищення конкурентних переваг (впровадження більш ефективних нових технологій та фінансових інструментів, залучення емітентів та торговців цінними паперами, партнерські програми з міжнародними біржами), залучення додаткових коштів від стратегічного інвестора для збільшення статутного капіталу з метою подальшого розвитку;
      - нерентабельність – ризик ймовірний через наявність збитків у 2010 році (-1,77 млн.грн.) та мінімальні прибутки у 2011-2012 роках, але може бути мінімізований внаслідок зниження неефективних витрат та поступового підвищення тарифів; крім того, можна очікувати подальшого зростання доходів від організації торгів на Біржі строковими контрактами та розширення обігу боргових цінних паперів (державних та корпоративних облігацій);Про прибутки та збитки можна ознайомитися у фінансовій звітності, що відображена у цьому звіті;
      - проблеми із залученням коштів для розширення діяльності – ризик може бути реалізований лише у випадку необхідності залучення додаткових коштів для розвитку Біржі, що у прогнозованих на 2013 рік умовах (низький інтерес інвесторів до придбання пайових фінансових інструментів емітентів з країн, що характеризуються низьким рівнем розвитку фондового ринку) може бути пов’язане із певними складнощами.
      - собівартість - ризик зростання витрат на підготовку виробництва, витрат на виробництво та збут продукції (робіт, послуг), що може призвести до зниження доходу емітента - ризик відсутній, відповідно до Звіту про фінансові результати, рядок 2050 станом на 30.06.2013р. собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) становить 0 тис. грн.
      - відсутність можливості продовжити термін дії ліцензії емітента на провадження основного виду (основних видів) діяльності чи дозволу на використання об'єктів, обіг яких є обмеженим (включаючи природні ресурси) ризик мінімальний, оскільки ПАТ "ФБ" Перспектива" дотримується Ліцензійних умов провадження даного виду діяльності.
      - неякісне технологічне обладнання - нездатність емітента встигати за розвитком і впровадженням сучасних технологій, важливих для його діяльності - ризик мінімальний.Біржа використовує сучасне обладнання та програмне забезпечення.
      - ризики, пов'язані з судовими процесами, учасником яких виступає емітент. Біржа не виступає стороною у будь-яких судових процесах.
      -кологічні ризики відсутні. Діяльність Біржі не впливає на навколишнє середовище
     
      Інші фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента не визнавались
      В своїй діяльності Товариство може також наражатися на операційний, правовий та інвестиційний ризики (останній пов'язаний насамперед із необхідністю вкладення у активи, вартість яких важко піддається однозначному ринковому визначенню, але які необхідні для підвищення інвестиційної привабливості Біржі та диверсифікації послуг клієнтам. У звітному кварталі довгострокові інвестиції Біржі складають 4976 тис. грн.
      - моніторинг змін до законодавства України та приведення Правил та інших внутрішніх документів Біржі у відповідність до діючого законодавства;
      - використання сучасного обладнання та програмного забезпечення;
      - автоматизація роботи з архівами Біржі, резервування ліній зв’язку та програмно-апаратних засобів, дотримання режимних вимог до приміщень, у яких розміщуються критичні місця програмно-технічних комплексів автоматизованої системи (далі – АС) Біржі, виконання вимог розробників програмно-технічних комплексів щодо технічного та технологічного забезпечення, можливість нарощування функціональних характеристик АС Біржі, а також її адаптація в разі зміни законодавчої бази щодо захисту інформації та/або обліку операцій;
      - використання легітимного електронного документообігу;
      - здійснення заходів щодо додержання правил інформаційної безпеки,
      - контроль проведення розрахунків за біржовими договорами за принципом DvP,
      - контроль за неухильним виконанням клієнтами Товариства умов укладених договорів.
     
     
      На дiяльнiсть Товариства впливають такі політичні та макроекономічні фактори ризику:
      - вірогідність поглиблення рецесії чи принаймні зниження темпів економічного розвитку в Україні та/або в світі, що може негативно вплинути на активність учасників біржових торгів та можливості емітентів щодо залучення інвестицій - мінімізація ризиків зазначеної категорії забезпечується шляхом впровадження в біржовий обіг нових фінансових інструментів, зокрема таких, які є найбільш привабливими у кризових умовах – строкових контрактів, які мають на меті страхування (хеджування) ймовірних несприятливих коливань цін базових активів;
      - нестабільність чинного законодавства та недостатність нормативного врегулювання процедур організації біржової торгівлі, клірингу та розрахунків на виконання зобов’язань за укладеними на біржі договорами (на даному етапі, насамперед, щодо деривативів) – для мінімізації зазначеного ризику Біржа впроваджує низку нормотворчих, організаційних та технологічних заходів, спрямованих на побудову надійної та ефективної моделі клірингу і розрахунків в Україні та вдосконалення біржової діяльності.
     
      Інші окрім ризики зазначених вище не визнавались.
     
     
     
      Оцінювання ризиків здійснюється за відповідними критеріями (затверджені правилами проведення фінансового моніторингу на ПАТ "ФБ "Перспектива", зокрема за типом клієнта, географічним розташуванням країни реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання активів), і видом товарів та послуг. Результатом загальної оцінки ризику, (що базується на аналізі кожного клієнта за визначеними критеріями на підставі ознак за їх категоріями), є визначення ступеню ризику. Уперше рівень ризику визначається та фіксується під час встановлення ділових відносин з клієнтом. Управління ризиками легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму здійснюється з урахуванням результатів ідентифікації та вивчення фінансової діяльності клієнта, послуг, що надаються клієнту, аналізу операцій, провединих ним, та їх відповідності фінансовому стану і змісту діяльності клієнта.
      Видами Ризиків, на які в своїй діяльності наражаються Учасники Біржових торгів під час укладання Договорів та при виконанні зобов’язань за ними, є основний, системний, ринковий, операційний, правовий, кредитний Ризики та Ризик ліквідності.
     
      Основний Ризик – ризик того, що Учасник Біржових торгів, що уклав Договір, не виконає своїх зобов’язань за цим Договором.
     
      Для виключення основного Ризику розрахунки за наслідками Біржових торгів здійснюється між Учасниками Біржових торгів та/або Платіжною організацією в якості Центрального контрагента виключно за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» на підставі Інформації Біржі щодо формування розрахункових документів. При цьому Центральний контрагент приймає на себе основний Ризик.
     
      Системний Ризик - Ризик того, що неспроможність одного з Учасників Біржових торгів (його Клієнтів) або Платіжної організації в якості Центрального контрагента виконати свої зобов'язання за Договорами призведе до нездатності інших Учасників Біржових торгів або Платіжної організації в якості Центрального контрагента виконати свої зобов'язання у повному обсязі.
     
      Для мінімізації системного Ризику здійснюються наступні заходи:
      • розрахунки за Договорами здійснюються за принципом «поставка цінних паперів проти оплати»;
      • Платіжна організація в якості забезпечення виконання зобов’язань за Договорами використовує кошти на рахунках Учасників Біржових торгів, відкритих в Платіжній організації, або інші Активи, надані Учасником Біржових торгів у забезпечення для повного виконання своїх зобов’язань;
      • при здійсненні Клірингу та розрахунків на виконання зобов'язань за Договорами, укладеними на Біржових торгах в якості Центрального контрагента виступає Платіжна організація;
      • створюється система Доступу до укладення Учасниками Біржових торгів (їх Клієнтами) Договорів на різних Ринках, коли Неплатоспроможність будь-якого Учасника Біржових торгів не призводить до кредитних Ризиків та Ризиків ліквідності інших Учасників Біржових торгів.
     
      Ринковий ризик - Ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін незалежно від того, чи спричинені ці зміни факторами, які притаманні конкретному типу цінних паперів в обігу.
     
      Для мінімізації ринкового Ризику здійснюються наступні заходи:
      • Біржею застосовується дисконт до ринкової вартості Додаткового забезпечення;
      • застосовується процедура внесення Компенсаційного внеску на Ринку РЕПО.
      Особливості мінімізації ринкового Ризику на Строковому ринку викладено Правилами Біржі щодо торгів на Строковому ринку.
     
      9.8. Операційний Ризик - Ризик того, що операційні помилки персоналу, порушення правил електронного документообігу, помилки програмного забезпечення або технічні несправності спричинять помилки при укладанні Договорів або посилять кредитний Ризик або Ризик ліквідності.
     
      Для мінімізації операційного Ризику здійснюються наступні заходи:
      • контроль обов’язкового виконання кожним Учасником Біржових торгів вимог Регламенту ЦСК, дотримання технології роботи та діючих інструкцій роботи АС Біржі з іншими компонентами та складовими АС Біржі на Біржових торгах;
      • автоматизація роботи з архівами Біржі. Можливість ознайомлення з будь-якою потрібною архівною інформацією протягом терміну її зберігання (у цьому разі виконуються лише операції з перегляду, пошуку та формування вихідних документів);
      • резервування ліній зв’язку та програмно-апаратних засобів;
      • дотримання режимних вимог до приміщень, у яких розміщуються критичні місця програмно-технічних комплексів АС Біржі;
      Мінімізація операційних Ризиків здійснюється за рахунок використання АС Біржі, застосування якої передбачає перевірку:
      • відповідності АС Біржі вимогам відповідних стандартів;
      • виконання вимог розробників програмно-технічних комплексів щодо технічного та технологічного забезпечення.
      За допомогою програмно-технічних засобів АС Біржі на Біржових торгах забезпечується:
      • хронологічне та систематичне відображення всіх операцій в Клірингових реєстрах на підставі первинних документів;
      • своєчасне та повне відображення всіх операцій на Позиційних рахунках Учасників Біржових торгів (їх клієнтів) на Біржі;
      • взаємозв'язок даних синтетичного та аналітичного обліку;
      • можливість нарощування функціональних характеристик АС Біржі, а також її адаптація в разі зміни законодавчої бази щодо захисту інформації та/або обліку операцій.
      Програмно-технічні засоби АС Біржі забезпечують:
      • доступ з робочого місця Підписувача лише до тієї інформації, що потрібна Підписувачу для безпосереднього виконання його обов'язків;
      • можливість докладного попереднього аналізу всієї вхідної інформації до часу її відображення в обліку;
      • надання Підписувачам повідомлення про наявність викривленої та/або суперечливої інформації;
      • прийняття Підписувачем правильного рішення про те, яке з джерел інформації слід вважати сумнівним, а яке - достовірним;
      • неможливість ігнорування інформації, що надійшла з будь-якого джерела;
      • автоматичне присвоєння АС Біржі кожній операції унікального ідентифікаційного номера (цей номер фіксується в Інформації Біржі щодо формування розрахункових документів);
      • надійність та здатність до швидкого відновлення робочого процесу в разі виникнення технічних збоїв. Наявність резервного накопичення та зберігання всієї інформації для забезпечення відновлення роботи Учасника Біржових торгів унаслідок виникнення надзвичайних ситуацій;
      • відповідність вимогам інформаційної безпеки
     
      Правовий Ризик - Ризик недостатності правового регулювання або зміна положень або нормативно-правових актів, що спричинять виникнення чи збільшать основний, системні та кредитні Ризики або Ризик ліквідності.
     
      Для мінімізації правового Ризику Біржа здійснює такі заходи:
      • постійно проводить моніторинг змін до законодавства України та приводить ці Правила у відповідність до діючого законодавства;
      • контролює неухильне виконання Учасниками Біржових торгів вимог цих Правил щодо оформлення договірних відносин;
      • аналізує спірні питання, які виникають у процесі проведення Біржових торгів, щодо неадекватності цих Правил, внутрішніх нормативних документів Біржі з метою приведення їх у відповідність до поточних вимог;
      • забезпечує ефективний механізм вирішення спорів;
      • погоджує ці Правила з Платіжною організацією.
     
      Ризик ліквідності - Ризик того, що Платіжна організація або Учасник Біржових торгів (його Клієнт) не матиме достатньо Активів для виконання своїх зобов'язань у повному обсязі у визначений час, але він зможе їх виконати в інший час у майбутньому.
     
      Кредитний Ризик - Ризик того, що Біржа, Платіжна організація або Учасник Біржових торгів не зможе повністю виконати свої зобов'язання в конкретний момент часу або у майбутньому.
     
      Для мінімізації кредитного Ризику та Ризику ліквідності, які виникають при клірингу та розрахунках на виконання зобов'язань за Договорами, здійснюються такі заходи:
      • обов’язковою умовою договору з Платіжною організацією є відкриття Платіжною організацією рахунків в Членів Платіжної системи для здійснення операцій, пов’язаних із наданням послуг з переказу коштів;
      • Учасниками Біржових торгів, що відкрили рахунки у Платіжній організації, забезпечується дотримання режиму функціонування рахунків, визначеного Платіжною організацією;
      • Платіжна організація забезпечує достовірну, своєчасну та повну інформацію щодо наявності Грошового ліміту у Учасників Біржових торгів;
      • Платіжна організація обмежує перелік власних операцій, за якими можуть виникнути зобов’язання, виключно розміром власного капіталу Платіжної організації;
      • Платіжна організація забезпечує дотримання вимог законодавства України щодо термінів переказу коштів у відповідності з укладеними договорами;
      • Платіжна організація забезпечує Біржу інформацією щодо Грошового ліміту
     
      Кожний Учасник Біржових торгів має право проводити додаткові заходи щодо мінімізації своїх Ризиків, якщо це не впливає на технологію роботи інших Учасників Біржових торгів, а також Біржових торгів в цілому.
     
     
      Емітент не має дочірніх підприємств.
     
     
     

 

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

 

      Види діяльності на новими КВЕД:
      Управління фінансовими ринками 66.11
      Консультування з питань інформатизації 62.02
      Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем 62.09
      Оброблення даних, розміщення інформації на веб-узлах і пов’язана з ними діяльність 63.11
      Основним видом діяльності Біржі є здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, а саме – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових і інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), зручну процедуру біржового розміщення цінних паперів (2007-2008), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), self-listing (2010), зареєструвала специфікації (2011), запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти та впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013). Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій забезпечують лідерство на локальному українському ринку в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.
      Біржа системно підходить до впровадження процедур, що мінімізують ризики невиконання зобов`язань за укладеними договорами шляхом використання ефективних систем розрахунків за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» - Delivery vs Payment (DVP) відповідно до кращих міжнародних рекомендацій. Також ризики зменшуються за рахунок збереження конфіденційності інформації щодо укладених на Біржі договорів внаслідок впровадження між учасниками біржових торгів електронного документообігу.
      Біржа лідирує на біржовому ринку України за низкою показників, наведених у таблиці, та демонструє позитивну динаміку розвитку.
      Показники 2011 рік 2012 рік Зміна за рік, % 9 місяців
      2013 року* Зміна з початку року/до аналогічного періоду 2012 року, %*
      Кількість членів біржі 113 108 -4,4% 150 +38,9%
      Частка (місце) на біржовому ринку 15,4% (3) 16,7% (3) +1,3% 23,3% (2) +6,6%
     
      Кількість фінансових інструментів в біржовому списку 177 380 +114,7% 473 +24,5%
      Частка (місце) на біржовому ринку 8,1% (3) 12,8% (3) +4,7% 15,6% (2) +2,8%
     
      Кількість ЦП в біржовому реєстрі 58 148 +155,2% 199 +34,5%
      Частка (місце) на біржовому ринку 11,4% (3) 21,7% (2) 10,3% 23,5% (2) +1,8%
     
      Загальний обсяг торгів, млн. грн. 79 070,31 146 007,09 +84,7% 229 109,93 +248,8%
      Частка (місце) на біржовому ринку 33,6% (2) 55,3% (1) +21,7% 65,5% (1) +10,2%
     
      Обсяг торгів державними ЦП 22 388,04 105 526,73 +371,4% 205 029,62 +388,0%
      Частка (місце) на біржовому ринку 22,5% (2) 58,9% (1) +36,3% 79,8% (1) +20,9%
     
      Обсяг торгів облігаціями підприємств та іпотечними облігаціями 6 110,33 10 592,12 +73,3% 6 008,45 +17,5%
      Частка (місце) на біржовому ринку 28,5% (2) 40,2% (2) +11,7% 16,9% (2) -23,3%
     
      Обсяг торгів облігаціями місцевих позик 100,16 5 172,32 +5064,1% 851,47 +5393,4%
      Частка (місце) на біржовому ринку 21,7% (3) 81,0% (1) +59,3% 99,6% (1) +18,6%
     
      Обсяг торгів акціями 39 531,06 9 723,87 -75,4% 2 766,54 -70,8%
      Частка (місце) на біржовому ринку 49,9% (1) 41,5% (1) -8,4% 7,8% (4) -33,7%
     
      Обсяг торгів інвестиційними сертифікатами 10 850,79 3 289,31 -69,7% 1 060,40 -67,1%
      Частка (місце) на біржовому ринку 95,2% (1) 82,5% (1) -12,7% 22,1% (2) -60,4%
     
      Обсяг торгів опціонними сертифікатам 177,46 228,61 +28,8% 175,50 -13,6%
      Частка (місце) на біржовому ринку 74,3% (1) 61,8% (1) -12,5% 97,5% (1) +35,7%
     
      Обсяг торгів строковими контрактами - 11 474,12 +100,0% 13 217,96 +134,5%
      Частка (місце) на біржовому ринку - 46,7% (2) +46,7% 82,6% (1) +35,9%
     
      Примітка:
      * за попередніми даними НКЦПФР та відкритими даними фондових бірж
     
      В 3 кварталі було припинено тенденцію до скорочення обсягів торгів акціями та інвестиційними сертифікатами на біржовому ринку України; як наслідок, порівняно з січнем-вереснем 2012 року обсяги торгів зазначеними цінними паперами на фондових біржах України зросли на 80% та 29% відповідно. Втім, біржовий сегмент боргових цінних паперів зростав суттєвішими темпами: обсяги торгів облігаціями підприємств збільшилися за 9 місяців поточного року порівняно з попереднім у 2,1 разів, державними облігаціями – у 2,3 разів, облігацій місцевих позик – на 57%. Скорочення ліквідності по біржовому ринку загалом спостерігається лише щодо опціонних сертифікатів (на 20%). Практично без змін залишилися обсяги торгів щодо строкових контрактів (деривативів) – втім цей сегмент ринку суттєво перерозподілився саме на користь Біржі.
      Біржа утримує лідерські позиції у сегментах боргових цінних паперів та деривативів та поступово нарощує свою частку на ринку. Якщо біржовий ринок в цілому зріс за 9 місяців у річному вимірі у 2,1 рази, то Біржі вдалося забезпечити зростання обсягів торгів у 3,4 рази. Як наслідок, зростання ринкової частки біржі було достатньо переконливим – з 55,3% у 2012 році до 65,5% за 9 місяців 2013 року.
     
      Основні доходи Біржа отримує не за допуск цінних паперів та доступ брокерів до торгів, а заробляє передусім за рахунок встановлення тарифів за трансакції. Для цього біржа впроваджує тарифні, технологічні та організаційні заходи щодо стимулювання збільшення кількості трансакцій. Протягом 3 кварталу 2013 року на біржі було укладено та виконано 34,18 тис біржових договорів – на 19%, ніж за попередній квартал. При цьому найбільше кількість укладених договорів зросла на ринку державних облігацій України (з 2,77 тис до 4,15 тис, тобто на 50%), щодо акцій (з 2,74 тис до 3,52 тис, тобто на 29%), на строковому ринку (з 21,79 тис до 24,29 тис, тобто на 12%), щодо облігацій підприємств (з 0,18 тис до 1,06 тис, тобто у 5,8 разів).
      Певну частку доходів Біржа отримує від організації первинного розміщення та аукціонів з продажу цінних паперів. Протягом звітного кварталу на Біржі було розміщено облігацій та акцій на загальну суму 1,47 млрд грн. (у 3,5 разів більше, ніж у попередньому кварталі).
     
      Біржа концентрує свої зусилля на підвищенні привабливості організованого ринку цінних паперів України для національних та міжнародних інвесторів. Важлива роль біржі як центрального елемента інфраструктури ринку зумовлює провадження активної діяльності в регуляторній сфері щодо вдосконалення нормативного забезпечення функціонування біржового ринку, провадження власних та спільних з іншими учасниками фондового ринку технологічних, організаційних, освітніх та інформаційних заходів тощо. Серед них доцільно визначити наступні.
     
      (1) 18-21 вересня 2013 відбулася перша міжнародна Конференція «Український фондовий ринок: перспективи розвитку та покращення інфраструктури», яку організувала Біржа за сприяння профільних асоціацій АУФТ, НАБУ, ICU, АКБ Банк. У конференції взяли участь понад 120 учасників з міжнародних та українських фондових ринків, представники Міністерства фінансів України, IFC, ДІУ, НБУ, НКЦПФР, а також працівники інвестиційних компаній, найбільших банків, емітентів та інституціональних інвесторів.
      Протягом конференції відбулось конструктивне обговорення актуальних для розвитку ринку питань, зокрема, оголошено про підтримку центральним банком оперативного впровадження в обіг валютних деривативів – одразу після відпрацювання форматів взаємодії між Біржею та Розрахунковим центром. Дискутувалися також питання обігу фінансових векселів, депозитних сертифікатів НБУ, облігацій міжнародних фінансових організацій, активізації операцій РЕПО тощо. Перспективи таких новацій значною мірою стали результатом масштабної інфраструктурної реформи, що активізувалася в Україні останнім часом у зв’язку із централізацією депозитарної та клірингової системи.
     
      (2) 22 липня Біржа провела планове оновлення торгового терміналу BIT eTrade до версії 5.0.0.33, де було впроваджено наступні доопрацювання відповідно до змін у чинному законодавстві та побажань, отриманих від Членів Біржі, зокрема:
      - забезпечено можливість укладання на Біржі договорів щодо депозитних сертифікатів НБУ відповідно до Постанови Правління НБУ від 20.06.2013 №243 про внесенні змін до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками;
      - додатково до існуючої можливості формування шаблонів заявок (для їх оперативного виставлення в торговому терміналі), запроваджено функціонал автоматичного імпорту до торгового терміналу низки заявок (тікетів), реквізити яких заздалегідь підготовлені брокером у форматі MS Excel;
      - доопрацьовано формат друку Виписок з Реєстру укладених на Біржі договорів (Реєстр) та можливість друку як обраного договору так і всього Реєстру договорів, укладених протягом торговельного дня;
      - доопрацьовано інтерфейс портфеля цінних паперів брокера, який дає змогу бачити виставлені заявки в розрізі його клієнтів, в т.ч. конкретних ІСІ (для ринку державних облігацій України).
      Зазначені заходи спрямовані на зниження вірогідності операційних помилок при роботі у торговому терміналі, зменшення часу укладання та виконання договорів в ЕТС Біржі та зручності роботи.
     
      (3) Протягом серпня-вересня Біржа проводила інтенсивні консультації з ПАТ «Розрахунковий центр» з метою забезпечення для учасників біржового ринку найбільш зручних форматів переходу на нову модель клірингу і розрахунків щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів. Біржа брала активну участь не тільки в обговоренні процедур взаємодії безпосередньо між фондовими біржами та РЦ, але й регламентом взаємодії РЦ з депозитаріями, а також численних нормативно-правових та інших документів, що регулюють діяльність РЦ. Зважаючи на дефіцит часу та складність інтеграції між суб’єктами інфраструктури, організаційні та технологічні аспекти запуску розрахунків відповідно до норм Закону «Про депозитарну системи України» викликали багато дискусій. Ефективність роботи суб’єктів інфраструктури за моделлю, яка набуває чинності з 14.10.2013 року, покаже вже наступний квартал.
     
      Позитивними тенденціями характеризувалася і діяльність інших складових інфраструктури Біржі, які разом з нею складають універсальний національний біржовий холдинг, що надає повний комплекс послуг учасникам торгів та розрахунків. Зокрема, зросли обсяги торгів на Товарній біржі «Перспектива-Коммодіті», на яку було поширено напрацьовані на фондовому ринку торговельні технології: за 9 місяців 2013 року було проведено електронних відкритих (публічних) аукціонів на загальну суму 327,62 млн грн. (у 30 разів більше, ніж за аналогічний період 2012 року).
     
      Товариство не здійснює експортних операцій.
      Нових видів продукції не пропонувалось.
     

 

      Змін в системі збуту продукції протягом звітного періоду не відбувалось. Змін в в джерелах надходження сировини не було.
      Основними клієнтами Біржі є:
     
      1) члени біржі, яким відповідно до правил Біржі, зареєстрованих НКЦПФР та умов укладених договорів доступу до електронної торговельної системи Біржі та про надання дозволу на комерційне використання комп’ютерної програми торгового терміналу та абонентське обслуговування надається доступ до біржових торгів. Протягом звітного кварталу кількість членів Біржі зросла на 3,4% (з 145 до 150 ліцензованих торговців цінними паперами), а з початку року – на 38,9%. Наразі Біржа поступається за цим показником лише ПАТ «Українська біржа», кількість членів якої станом на 01.10.2013 становила 162 (на 8% більше, ніж на Біржі). Кількість учасників торгів є важливою ознакою конкурентоздатності фондової біржі, тому Біржа й надалі концентруватиме зусилля на залученні до торгів банків та торговців цінними паперами. Очевидно, що зростання кола учасників торгів має стимулювати подальше збільшення ліквідності.
      Не менш важливо, що продовжувала зростати кількість активних операторів – загальна кількість учасників біржових торгів у 3 кварталі 2013 року становила 83, тобто, на 2,5% більше, ніж у попередньому кварталі (81). Таким чином, частка активних учасників торгів у середній за квартал кількості членів Біржі практично не змінилася та становить 57%. Зокрема, в сегменті акцій договори протягом кварталу укладали 35 членів Біржі (-1), облігацій підприємств – 39 (+3), ОВДП – 50 (+2), облігацій місцевих позик – 6 (без змін), інвестиційних сертифікатів – 23 (+4).
      Протягом кварталу членами біржі стали ТОВ "АВАЛЬ-БРОК", ТОВ "УФЦ", ТОВ "АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ", ПАТ "КБ "АКСІОМА", ТОВ "ФК "ОСКАР", ТОВ "ПЕРША ФОНДОВА БРОКЕРСЬКА КОМПАНІЯ", ТОВ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ПРОФІТ", ТОВ "БОНАНЗА", ТОВ "АТН-ІНВЕСТ", ТОВ "ВОКІН", ТОВ "ІНВЕСТ БРОК", ТОВ "ТАРГЕТ ТРЕЙД".
     
      2) емітенти цінних паперів, які ініціюють включення цінних паперів до біржового списку та біржового реєстру з метою первинного розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів або їх вторинного біржового обігу.
      Станом на 30.09.2013 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у Біржовому списку склала 476. З них: 136 – 1-го рівня лістингу, 63 - 2-го рівня лістингу, 274 - позалістингові.
      Структура біржового списку: 179 випусків акцій (16 – 2-го рівня лістингу, 163 - позалістингові), 135 серій ОВДП (1-го рівня лістингу), 29 серії інвестиційних сертифікатів (18 – 2-го рівня лістингу, 11 – позалістингові), 2 серії іпотечних облігацій (1 – 2-го рівня лістингу, 1 -позалістингові), 103 серії облігацій підприємств (23 – 2-го рівня лістингу, 80 - позалістингові), 7 серій облігацій місцевих позик (1 – 1-го рівня лістингу, 5 – 2-го рівня лістингу, 1 - позалістингові), 6 серій опціонних сертифікатів (позалістингові) та 12 кодів (серії) ф’ючерсних контрактів (позалістингові).
      За квартал кількість цінних паперів у біржовому списку збільшилася на 1%, у біржовому реєстрі – на 8%. Частка біржі в загальній кількості цінних паперів, допущених до торгів на фондових біржах України, зросла з початку року з 12,8% до 15,6%, а частка в загальному біржовому реєстрі - з 21,7% до 23,5%.
      Очікується, що завдяки стимулюванню розвитку біржового ринку, заподіяному через зміни у податковому законодавстві та врегулювання моделі інфраструктури фондового ринку у Законі України «Про депозитарну систему України», можна очікувати подальшого збільшення кількості цінних паперів у біржовому списку та реєстрі. У наступному кварталі очікується впровадження в обіг депозитних сертифікатів НБУ, відповідно до змін у нормативній базі, ініційованих НБУ відповідно до пропозицій учасників ринку, консолідованих Біржею. Також суттєві перспективи щодо розвитку національного фінансового ринку пов’язуються із запуском торгів валютними деривативами.
     
      Детальна інформація про склад членів Біржі та емітентів цінних паперів, які включені до біржового списку, оприлюднюється на Інтернет-сайті Біржі в режимі он-лайн.
      Спільну діяльність з іншими підприємтсвами не здійснює.

 

      Дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності емітента протягом звітного періоду не отримував.
      Товариство не набувало протягом звітного періоду права інтелектуальної власності (торговельні марки, об'єкти авторського права, винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо), та не придбавало об'єкти, щодо яких протягом звітного періоду права інтелектуальної власності припинили чинність.

 

      Витрат на дослiдження та розробки Товариство за звiтний період не було.
      Суттєвих капітальних та/або фінансових інвестицій пов’язаних із господарською діяльністю емітент не здійснював протягом звітного періоду.
      Довгострокові фінансові інвестиції, а саме частки у долях: ТОВ "ФОНДОВИЙ АКТИВ" у сумі 2411 тис. грн., ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР" у сумі 2565 тис. грн. загальною сумою 4976 тис. грн. відображені у рядку 1030.

 

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

 

      Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду за даними Балансу: 172,0 тис. грн.
      Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду: 182,0 тис.грн.
      Залишкова вартість основних засобів на початок звітного періоду: 21,0тис. грн.
      Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду: 24,0тис. грн.
      Всі основні засоби емітента виробничого призначення відносяться до категорії інші (комп’ютери,сервера тощо)
      Знос основних засобів на початок звітного року складає 151 тис. грн.
      Знос основних засобів на кінець звітного року складає 158 тис. грн.
      Метод нарахування амортизації прямолінійний.
      Втрати від зменшення корисності основних засобів у звітному періоді не визнавались
      Переоцінки основних засобів за звітний період не проводилося.
      У звітному періоді не відбулося змін у структурі основних засобів, методах амортизації та діапазонах строків корисного використання основних засобів.
      Витрати на амортизацію (основні засоби та нематеріальні активи) за звітний період склали 337 тис.грн. (з початку року)
      Протягом звітного періоду основні засоби в заставу не надавались.
      Протягом звітного періоду у відношені основних засобів не виникали передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження
      Протягом 3 кварталу 2013р. основні засоби з експлуатації не вилучались і не продавались.
      Протягом звітного періоду в емітента були відсутні основні засоби що тимчасово не використовувалися, повністю амортизовані основні засоби та отримані за рахунок цільового фінансування
      Протягом звітного періоду не було змін розміру додаткового капіталу.
      Станом на кінець звітного періоду в емітента відсутнє незавершене будівництво.
      Протягом 3 кварталу 2013р. витрат на поточний та капітальний ремонт не було.
      Протягом звітного періоду основні засоби не придбавались.
      З початку року придбано основних засобів на загальн усуму 10 тис. грн.
      Витрат на капітальний ремонти основних засобів за звітний період не було.

 

      Емітент не має дочірніх підприємств.

 

Розділ V. Інформація про працівників емітента

 

      Середньообюлікова чисельність працівників- 20 осiб в тому числі: 18 на основному місці роботи, 2 по сумісництву.7 чоловік працює на умовах понвого робочого часу, 11 на умовах неповного робочого часу.
      Фонд оплати працi на кінець звiтного перiоду з наростаючим підсумком складає 133 525.69 грн. Зміни чисельності працівників не було.
      Інформація про будь-які правочини чи зобов'язання емітента, які мали місце у звітному періоді та стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі відсутня.

 

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

 

      Змін протягом звітного періоду в компетенції органів емітента, їх персональному складі відповідно до статуту та внутрішніх положень емітента не було.
     
     

 

Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афілі-йова-них
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Мілюшко Едуард Іванович - Голова Біржової Ради, 2 роки 1963 вища 0 0 0 0 0 0 Посад в інших юридичних особах не займає
Шевчук Костянтин Дмитрович - Член Біржової Ради, 2 роки 1975 вища 0 0 0 0 0 0 ТОВ "Фінансова компанія КУБ" (код за ЄДРПОУ 32999754), директор
Фещенко Ніна Анатоліївна - Член Біржової Ради, 2 роки 1956 вища 0 0 0 0 0 0 Приватне акціонерне товариство "Менеджмент Технолоджіз" (код за ЄДРПОУ 32987822), директор
Кравчук Яна Валеріївна - Головний бухгалтер, 2 роки 1969 вища 0 0 0 0 0 0 Посад в інших юридичних особах не займає
Шишков Станіслав Євгенійович - Директор,3 роки 1975 вища 0 0 0 0 0 0 Посад в інших юридичних особах не займає.
Северин Оксана Олександрівна - Ревізор, обрана 20.03.2012р. (1 рік) 1983 вища 0 0 0 0 0 0 Приватне акціонерне товариство "Менеджмент Технолоджіз" (код за ЄДРПОУ 32987822), фахівець відділу з торгівлі цінними паперами

 

      Товариство не має дочірніх/залежних підприємств. Т.ч. посадові особи Товариства не є учасниками дочірніх/залежних підприємств.
Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/
залежного підприємства
Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/
залежного підприємства емітента (грн)
Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
1 2 3 4 5 6 7 8
               

 

      Процедури банкрутства до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадові особи емітента були засновниками, учасниками чи посадовими особами не застосовувалися. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності посадові особи не мають.

 

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

 

      Загальна кількість акціонерів на кінець звітного періоду - 25
      Кількість власних акції, які перебувають в обігу на кінець звітного періоду - 5000000000 шт.

 

      Місцезнаходження Приватне акціонерне товариство "Дом-Інвест" - 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30
Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7
Приватне акціонерне товариство "Дом-Інвест" 34497042 47297296.15 0 47297296.15 94.5946 94.5946

 

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

 

      Правочини між емітентом, з одного боку, членами Біржової Ради, членами виконавчого органу і власниками істотної участі відсутні. Операції з афілійованими особами відсутні.

 

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

 

      Протягом 3 кварталу відсутні судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента (меншого з цих двох показників)), у яких учасником виступає емітент, його дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента.
      Факти виплати емітентом, його відокремленими підрозділами, дочірніми підприємствами протягом звітного періоду штрафних санкцій відсутні.

 

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента

 

      Тип акцій (прості, привілейовані) - прості
      Форма випуску, форма існування акцій - іменні, бездокументарна
      номінальна вартість акції 0,01 (одна) копійка;
      Кількість акцій, які перебувають в обігу - 5000000000 штук
      Кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - всі акції розміщені
      Кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності) - відсутні
      Дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 04 листопала 2010 року, №1012/1/10
      Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
      Змін прав власників акцій протягом звітного періоду не було. Емітент не здійснював випуск привілейованих акцій.

 

      Додаткового випуску акцій станом на кінець звітного періоду не було.

 

      Рішення провести додатковий випуск акцій у поточному році протягом звітного періоду емітентом не приймалось.

 

      Загальними зборами емітента рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій протягом звітного періоду емітентом не приймалось.

 

      Емісійних цінних паперів (окрім акцій) емітент не має.

 

      Облігації емітент не випускав.

 

      Інформація про емісійні цінні папери (окрім акцій) емітента, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення (за наявності таких цінних паперів) відсутня.

 

      Рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій) у поточному році станом на кінець звітного періоду емітентом не приймалось.

 

      Дата дії: 05.08.2010 р. Дія: лістинг. Найменування фондової біржі: ПАТ „ФБ «Перспектива». Вид, номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні; номінальна вартість: 0,01 грн. за одну акцію, загальна номінальна вартість: 50 000 000,00 грн.; кількість цінних паперів:
      5 000 000 000 штук. Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках): 100%.
      Дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія: 02 червня 2010 р., №314/1/10, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
      Вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні, документарна.
      Дата рішення та уповноважений орган емітента, що прийняв рішення про включення в лістинг фондової біржі цінних паперів емітента: протокол засідання Біржової ради №10/08/05-01 від 05.08.2010р. про включення в лістинг ПАТ «ФБ «Перспектива» цінних паперів емітента.
      Дата включення цінних паперів емітента у лістинг фондової біржі (ПАТ «ФБ «Перспектива»): 05.08.2010р. Цінні папери переведені до Котирувального списку ПАТ «ФБ «Перспектива» другого рівня лістингу згідно Рішення № 10/08/05-01 від 05.08.2010 р.
      Права власників цінних паперів емітента, що знаходяться у лістингу ПАТ «ФБ «Перспектива», визначені у Статуті ПАТ «ФБ «Перспектива».
     
      Торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх ринках не здійснювалась.
      Найвища ціна за акцію протягом звітного періоду - 0,3037 грн.
      Найнижча ціна за акцію протягом звітного періоду - 0,2040 грн.

 

      Ринкова капіталізація емітента станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту на організаторі торгівлі - 1 515 000 000 грн.

 

      Облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України здійснює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ №581322, видана 25.05.2011р., строк дії: 19.09.2006 року - 19.09.2016 року.
      Змін протягом звітного періоду особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України не було

 

      Цінні папери емітента не перебувають в обігу за межами України

 

      Інформація про інші цінні папери емітента (окрім емісійних цінних паперів) відсутня.
     
     
     

 

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента

 

 

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.

 

      Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.
      Витрати в 3 кварталі є адміністративними та не містять капітальних витрат.Чистий прибуток Товариства складає 194 тис. грн.
      Позитивні зміни у кількісних показниках діяльності Біржі у 2013 році є очікуваними та стабільними через підтримання базових чинників конкурентоспроможності на національному біржовому ринку:
      - проведення розрахункiв щодо цінних паперів гарантоване за принципом DvP через всі депозитарiї: які функціонують в Україні, що дозволяє залучити до біржових торгів емітентів, незалежно від обслуговуючого його депозитарію,
      - постiйна диверсифiкацiя видiв ринків відповідно до особливостей торгів та розрахунків;
      - технологiчне лiдерство в сфері оптимiзацiї програмного забезпечення учасників бiржових торгiв, що розроблюється професiйним розробником програмного забезпечення ТОВ "БІТ ПРОДАКШН" на спiльнiй програмнiй платформi з iншими програмними продуктами для впровадження технологiї системи наскрiзної обробки iнформацiї на принципах STP (Straight through processing) на всiх етапах обробки доручень/розпоряджень учасникiв бiржових торгів;
      - забезпечення електронного документообiгу мiж біржею, учасниками бiржових торгів, депозитаріями, платіжною організацією із використанням послуг акредитованого центру сертифікації ключів;
      - розширення кола учасників біржових торгів та фінансових інструментів в обігу з метою підвищення рівня ліквідності біржових торгів.
      Забезпечення цих конкурентних переваг, а також заплановані заходи щодо подальшого розширення біржових інструментів в обігу (в т.ч. за рахунок впровадження нових різновидів строкових контрактів, зокрема опціонів) дає підстави для очікування продовження динамічного зростання Біржі в поточному році: збільшення кількості учасників біржових торгів та фінансових інструментів в біржовому обігу, а відтак – збільшення кількості біржових договорів.
      Поступове збільшення кількості активних учасників біржових торгів та емітентів, що обирають Біржу в якості найбільш привабливої для обігу своїх цінних паперів або залучення коштів через розміщення облігацій, поява нових інструментів (строкових контрактів) дозволили у 2,35 рази порівняно з 9 місяцями 2012 року збільшити чистий дохід від реалізації послуг. Чистий прибуток з початку року становить 194 тис грн., тобто зріс у 10,21 рази порівняно з аналогічним періодом попереднього року.
      Основною конкурентною перевагою біржі в Україні та світі є спроможність постійно впроваджувати нові технології та створювати для емітентів та брокерів найбільш зручні тарифні, технічні та організаційні умови. Саме цим Біржа займається із самого початку свого функціонування.
      В умовах недостатньої розвиненості ринку, зростаючої конкуренції (в т.ч. на глобальному рівні – з боку міжнародних бірж, зацікавлених у залученні цінних паперів українських емітентів, а також Московської біржі, яка володіє значними пакетами акцій ПАТ «Фондова біржа ПФТС» та ПАТ «Українська біржа» відповідно), низьких (а іноді відверто демпінгових) тарифів бірж-конкурентів, важко очікувати значної доходності біржової діяльності. Тим не менше, прибутковість Біржі значно вища за середньогалузеві показники: у 2012 році 3 біржі з 10 отримали достатньо суттєві збитки, при цьому загальний збиток фондових бірж України сягнув 0,36 млн грн.
     
      Першочерговими для Біржі є наступні короткострокові плани розвитку:
      - поширення технології централізованого клірингу зі строкового ринку Біржі на інші сегменти, що потребують організаційного та операційного стимулювання ліквідності;
      - впровадження торгів депозитними сертифікатами НБУ;
      - впровадження нових різновидів строкових контрактів (ф’ючерсів та опціонів), прийнятних для застосування інституційними інвесторами з метою хеджування фінансових ризиків;
      - розширення кількості інформаційних агенцій, які надають доступ національним та міжнародним інвесторам до інформації про результати біржових торгів (додатково до CBonds та TR Data, з якими вже відпрацьовані диверсифіковані регламенти інформаційної взаємодії, проводяться відповідні консультації з компаніями Thomson Reuters та Bloomberg);
      - технологічна інтеграція до ПАТ «Розрахунковий центр», що дозволить впорядкувати існуючі моделі клірингу і розрахунків щодо фінансових інструментів відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних рекомендацій;
      - подальше впровадження диверсифікованих форм розрахунків щодо цінних паперів (додатково до базової моделі, що гарантує розрахунки відповідно до принципу DvP);
      - активізація ринку міжбанківського РЕПО, в т.ч. за участі НБУ, що має стати стимулом до підвищення ліквідності ринків боргових фінансових інструментів (насамперед – державних облігацій України);
      - активізація взаємодії з розробниками програмного забезпечення Інтернет-трейдингу (брокерських систем);
      - запуск низки фондових індексів (в розрізі інструментів, окремих економічних галузей тощо);
      - вступ до міжнародних асоціацій, що об’єднують фондові, товарні та деривативні біржі;
      - впровадження в обіг біржових облігацій (за умови прийняття відповідних змін до законодавства);
      - участь у запуску спеціалізованої небіржової торговельної системи з метою забезпечення конкурентного обігу фінансових інструментів, в т.ч. таких, обіг яких відповідно до чинного законодавства не може бути забезпечений на фондових біржах (наприклад, фінансові векселя).

 

Інформація про осіб, що підписують документ
     
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у квартальній інформації.
 
Посада керівника емітента Директор
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Шишков Станіслав Євгенійович
Посада головного бухгалтера емітента Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Кравчук Яна Валеріївна

Узагальнені дані квартальної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33718227
1.1.2. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "ФБ "Перспектива"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 49000
1.1.6. Область Дніпропетровська
1.1.7. Район  
1.1.8. Населений пункт місто Дніпропетровськ
1.1.9. Вулиця Леніна
1.1.10. Будинок 30
1.1.11. Корпус  
1.1.12. Офіс / квартира  

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва серія ААБ №957236
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 29.01.2008
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Дніпропетровської місткої ради
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 50000000
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 50000000

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1 2 3 4
ПАТ "Банк ФОРУМ" 322948 26500300214292 гривня
Головне управління Національного банку України по м. Києву і Київській області 321024 32308417201 гривня

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
1 2
Управління фінансовими ринками 66.11
Консультування з питань інформатизації 62.02
Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем 62.09
Оброблення даних, розміщення інформації на веб-узлах і пов’язана з ними діяльність 63.11

 

2. Інформація про загальні збори акціонерів
  Чергові Позачергові
1 2 3
Вид загальних зборів*    
Дата проведення    
Кворум зборів**    

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.  
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.  

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
1 2 3 4 5 6 7 8
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Акціонерне товариство 30370711 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд 3, тел/факс 044 2791249 Розрахунково-клірингова діяльність Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 25.05.2011 №581323
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Акціонерне товариство 30370711 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 3, тел/факс 044 2791249 Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 25.05.2011 №581322
Приватне акціонерне товариство "Менеджмент Технолоджіз" Акціонерне товариство 32987822 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, тел/факс 056 373 9793 Юридична особа, яка здійснюєпрофесійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 07.09.2012 №75818
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "АленАудит" Товариство з обмеженою відповідальністю 35281710 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Московська, буд. 7, офіс 7, тел. 056 7980245 Аудиторська фірма, яка надає аудиторські послуги Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 16.10.2012 №000142
Публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" Акціонерне товариство 35917889 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7Г, тел/факс 044 5854241 Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 29.04.2013 №263065
Публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансвоих ринках" Акціонерне товариство 35917889 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7Г, тел/факс 0445854241 Юридична особа, яка здійснює розрахунково-клірингову діяльність Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 29.04.2013 №263066

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.  

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
04.11.2010 1012/1/10 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000101083 прості бездокументарна іменні 0.01 5000000000 50000000 100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Строк виплати відсотків Дата пога-
шення облі-
гацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
1 2 3 4 5
         

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7
             

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
   
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)  
у тому числі: сертифікатів акцій  
сертифікатів облігацій  
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)  
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)  
у тому числі: сертифікатів акцій  
сертифікатів облігацій  
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)  

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
1 2 3 4 5
         

 

      Гарантії третьої особи за випусками боргових цінних паперів Емітента відсутні. Протягом звітного періоду Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1 2 3 4 5 6 7
1. Виробничого призначення 21 24 0 0 21 24
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 21 24 0 0 21 24
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
Інші 0 0 0 0 0 0
Усього 21 24 0 0 21 24

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 50233 50039
Статутний капітал 50000 50000
Скоригований статутний капітал 50000 50000
Опис* Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснюється вiдповiдно до Рiшення ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств". Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснюється вiдповiдно до Рiшення ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств".
Висновок** Вартість чистих активів перевищує розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам ст 155 Цивільного кодексу України Вартість чистих активів перевищує розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам ст 155 Цивільного кодексу України

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
1 2 3
     

Фінансова звітність

 

Баланс
на 30.09.2013
Складено:  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

  Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
          АКТИВ      
I. Необоротні активи:      
Нематеріальні активи      
     залишкова вартість 010 135 44496
     первісна вартість 011 296 44987
     накопичена амортизація 012 161 491
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:      
     залишкова вартість 030 21 24
     первісна вартість 031 172 182
     знос 032 151 158
Довгострокові біологічні активи:      
     справедлива (залишкова) вартість 035 - -
     первісна вартість 036 - -
     накопичена амортизація 037 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:      
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 44688 4976
     інші фінансові інвестиції 045 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - -
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 - -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 - -
Знос інвестиційної нерухомості 057 - -
Відстрочені податкові активи 060 4 4
Гудвіл 065 - -
Інші необоротні активи 070 - -
Гудвіл при консолідації 075 - -
Усього за розділом I 080 44848 49500
II. Оборотні активи:      
Виробничі запаси 100 2 2
Поточні біологічні активи 110 - -
Незавершене виробництво 120 - -
Готова продукція 130 - -
Товари 140 - -
Векселі одержані 150 - -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
     чиста реалізаційна вартість 160 361 414
     первісна вартість 161 - -
     резерв сумнівних боргів 162 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
     з бюджетом 170 - 27
     за виданими авансами 180 - -
     з нарахованих доходів 190 - -
     із внутрішніх розрахунків 200 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 4959 34
Поточні фінансові інвестиції 220 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
     в національній валюті 230 24 281
     - у т.ч. в касі 231 - -
     в іноземній валюті 240 - -
Інші оборотні активи 250 - 26
Усього за розділом II 260 - -
III. Витрати майбутніх періодів 270 1 -
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 - -
Баланс 280 50195 50284
           
          ПАСИВ      
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 50000 50000
Пайовий капітал 310 - -
Додатковий вкладений капітал 320 - -
Інший додатковий капітал 330 - -
Резервний капітал 340 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 39 233
Неоплачений капітал 360 - -
Вилучений капітал 370 - -
Накопичена курсова різниця 375 - -
Усього за розділом I 380 50039 50233
Частка меншості 385 - -
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 400 - -
Інші забезпечення 410 - -
Сума страхових резервів 415 - -
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 - -
Цільове фінансування1 420 - -
Усього за розділом II 430 - -
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків 440 - -
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 - -
Відстрочені податкові зобов'язання 460 - -
Інші довгострокові зобов'язання 470 - -
Усього за розділом III 480 - -
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 - -
Векселі видані 520 - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 132 2
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
     з одержаних авансів 540 - -
     з бюджетом 550 4 1
     з позабюджетних платежів 560 - -
     зі страхування 570 1 1
     з оплати праці 580 4 3
     з учасниками 590 - -
     із внутрішніх розрахунків 600 - -
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 - -
Інші поточні зобов'язання 610 15 44
Усього за розділом IV 620    
V. Доходи майбутніх періодів 630 - -
Баланс 640 50195 50284

     
1 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) -

 

Звіт про фінансові результати
за 3 квартал 2013 року
Складено:  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ      
          СТАТТЯ      
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 - -
Податок на додану вартість 015 - -
Акцизний збір 020 - -
      025 - -
Інші вирахування з доходу 030 - -
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 1630 695
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 - -
Валовий:      
     прибуток 050 1630 695
     збиток 055 - -
Інші операційні доходи 060 5 -
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061 - -
Адміністративні витрати 070 -1438 -666
Витрати на збут 080 - -
Інші операційні витрати 090 -66 -5
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 - -
Фінансові результати від операційної діяльності:      
     прибуток 100 131 24
     збиток 105 - -
Доход від участі в капіталі 110 - -
Інші фінансові доходи 120 - 2
Інші доходи 1 130 49727 -
Фінансові витрати 140 - -
Втрати від участі в капіталі 150 - -
Інші витрати 160 -49664 -
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
     прибуток 170 194 26
     збиток 175 - -
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176 - -
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177 - -
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 - -
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
     прибуток 190 - -
     збиток 195 - -
Надзвичайні:      
     доходи 200 - -
     витрати 205 - -
Податки з надзвичайного прибутку 210 - -
Частка меншості 215 - -
Чистий:      
     прибуток 220 194 19
     збиток 225 - -
Забезпечення матеріального заохочення 226 - -
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ      
          Найменування показника      
Матеріальні затрати 230 7 1
Витрати на оплату праці 240 134 87
Відрахування на соціальні заходи 250 46 29
Амортизація 260 337 19
Інші операційні витрати 270 914 530
Разом 280 1438 666
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ      
          Назва статті      
Середньорічна кількість простих акцій 300 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 - -
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 - -
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 - -
Дивіденди на одну просту акцію 340 - -

     
1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) -

 

Примітки до звітів

 

      Баланс та звіт про фінансові результати емітента надано відповідно до вимог програмного забезпечення. В розділі XI "Фінансова звітність емітента" надано баланс та звіт про фінансові результати емітента станом на 30.09.2013р. за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансві України від 07.02.13 р. № 73.
ProEmitent.INFO